शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सुचना

यस विद्यालयमा माध्यमिक तह नेपाली विषय शिक्षकको अवश्यक भएको हुदा योग्यता पुग्ने इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट भौतिक उपस्तितिमा वा अनलाईन माध्यमवाट दरखास्त आब्हान गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

पद ः नेपाली विषय शिक्षक

संख्या ः १

शैक्षिक योग्यता ः नेपाली विषयमा स्नातक तह उत्तिर्ण वा सो सरह

आवश्यक कागजातहरु ः निवेदन, बायोडाटा, सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपिहरु, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

आवेदन अन्तिम मिति ः २०७९ असार २ गते सम्म

अनलाईन दस्खास्त दिन विद्यालयको website www.bhanuboardingschool.edu.np मा जानु भई career page मा logon गनुहुन अनुराध छ वा तलको लिङ्क मा जानुहुन अनुरोध छ

विस्तृत जानकारीका लागि

भानु सेकण्डरी इङ्गलिस वोर्डिङ्ग स्कूल

चन्द्रकोट—३, हर्राचौर (शान्तिपुर) गुल्मी

९८०२६७८९२१ , ०७९४२००३५

Leave a Reply