शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सुचना

  • Post category:Notice / Recent Post

यस विद्यालयमा माध्यमिक तह नेपाली विषय शिक्षकको अवश्यक भएको हुदा योग्यता पुग्ने इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट भौतिक उपस्तितिमा वा अनलाईन माध्यमवाट दरखास्त आब्हान गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

पद ः नेपाली विषय शिक्षक

संख्या ः १

शैक्षिक योग्यता ः नेपाली विषयमा स्नातक तह उत्तिर्ण वा सो सरह

आवश्यक कागजातहरु ः निवेदन, बायोडाटा, सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपिहरु, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

आवेदन अन्तिम मिति ः २०७९ असार २ गते सम्म

अनलाईन दस्खास्त दिन विद्यालयको website www.bhanuboardingschool.edu.np मा जानु भई career page मा logon गनुहुन अनुराध छ वा तलको लिङ्क मा जानुहुन अनुरोध छ

विस्तृत जानकारीका लागि

भानु सेकण्डरी इङ्गलिस वोर्डिङ्ग स्कूल

चन्द्रकोट—३, हर्राचौर (शान्तिपुर) गुल्मी

९८०२६७८९२१ , ०७९४२००३५