Agreement with DIGI school to deliver NCC UK Based IT curriculum

  • Post category:Notice / Recent Post

We are pleased to introduce Bhanu Secondary English Boarding School – BSEBS, Chandrakot, Gulmias a partner school of the Digischool to deliver an NCC UK-based IT curriculum in Nepal. ✨✨Digischool is a curriculum provider that focuses on result-driven real-life learning of IT and an implementer of IT courses in schools with a globally recognized NCC-UK certificate by ultimately instilling the motto of “building the 21st-century skills enabled school.”

यस विद्यालयले डिजि स्कुल NCC वोर्ड UK सँग आधिकारीक साझेदार स्कूलको रुपमा यस विद्यालयमा UK आधारित Course शिक्षण गर्ने सम्झौता गर्न सफल भएकाछौँ ।अब यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले प्रत्येक कक्षा सफलतापूर्वक पूरा गरेपछि अन्तराष्ट्रिय Course Completion Certificate प्राप्त गर्ने छन् र एस.ई.ई पुरा गरेसँगै UK “O” level Certificate प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यस्तै :

>> विविभन्न अन्तराष्ट्रिय स्तरका सुचना तथा प्रविधि सँग सम्धन्धीत प्रतिस्प्रधामा समावेश हुन सक्नेछन्र ।

>> डिजि स्कूल र NCC UK को IT boot camps, trainings, IT competition, workshops, seminar आदि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

>>विद्यार्थीहरुले सानै कक्षा देखि आफै Game डिजाइन गर्न, Computer programming गर्न तथा सुचना तथा प्रविधिमा आत्मनिर्भर हुन सक्नेछन् ।